ostrog.NET - Internet Service Provider

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna

I. Cel informacji dotyczącej oferowanych przez "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

II. Informacje o udogodnieniach oferowanych przez "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna od dnia 10 października 2014 r.

1. "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej:
a) informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna;
b) ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

2. "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferuje:

3. Na żądanie osoby niewidomej lub słabo widzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnienie ogólnych warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzoru, cennika usług telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzonych na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille'a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

4. "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:
a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym;
b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:
a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

6. "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w pkt. 3, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca "ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 
Reklama